Eğitim Sistemimiz

Home Eğitim Sistemimiz

İpekböceği Anaokulu’nda eğitim sisteminin 6 temel bileşeni vardır. Bu bileşenlerin hepsi eğitim sisteminin bütününü oluşturur. Bu temel bileşenlerden bir tanesinin eksik olması bir okul öncesi eğitim kurumunun eğitimsel hedeflerine ulaşamamasına neden olacaktır. “Sevgi, güven, ilgi” sloganıyla yola çıkan Özel İpekböceği Anaokulu bu sistemi okul içinde uygulama ve işletme açısından kurumsal kabiliyete sahiptir.
1. TANIMA
Öğrencinin 4 temel alanda gelişimsel düzeyini ortaya koymayı ifade eder. Öğrenciyi tanıma eğitim sürecinin ilk basamağıdır. Program tanıma işleminden elde edilen veriler dikkate alınarak yapılır. Öğrencinin yanında tanıma işlemlerinde ailenin de tanınması amaçlanmaktadır. Öğrenciyi tanımak için kullanılan teknik ve işlemler aşağıda sıralanmıştır.
a. AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri): Sene başı ve sene sonu olmak üzere iki kez yapılır. Sonuçlar grafik halinde verilir. Öğrencinin kendi yaşıtlarının gelişimsel ortalamalarına göre hangi düzeyde bulunduğunu gösterir.
b. Psikososyal Form: Ailenin çocuğuyla ilgili değerlendirmelerini öğrenmeyi ve aileyi tanımayı amaçlar. Çocuğun ev ortamındaki durumunu, duygusal dünyasını ve alışkanlıklarını ailenin bakış açısına göre ortaya koymayı hedeflemektedir.
c. Psikololojik Testler: Gessel, Bender-Gestalt, Good-Enough gibi 10dan fazla gelişimsel test uygulanmaktadır. Öğrencilerin zekâ düzeylerini, görsel-motor algılamalarını, sayısal-sözel yeteneklerini ve duygusal-bilişsel ve gelişimsel sorunlarını ortaya koymayı hedefler.
d. Görsel Kayıtlar: Yapılandırılmış oyunların video kayıtlarının ve fotoğraflarının analizlerinin yapılmasını ifade eder.
e. Ana-Baba Tutum Ölçeği: İpekböceği Anaokulu Psikolojik Danışmanlık Servisi tarafından hazırlanmış bu ölçek anne babaların çocuk yetiştirme tutumlarını öğrenmeyi amaçlamaktadır. Anne-babaların çocuklarının gelişimlerini ketleyecek tutumları varsa bunların belirlenmesi ve bu konularda aileye danışmanlık hizmetleri verilmesi esastır.
f. Frostig ve Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: Dönem sonun mezun olacak öğrencilere uygulanan bu test öğrencilerin ilkokula hazırlık düzeyini belirler. Öğrencinin desteklenmeye ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli yönlendirmeleri yapmaya olanak sağlayarak ilkokula tam olarak hazır bir şekilde mezun olma imkânı tanır.
2. EĞİTİM PROGRAMI
Eğitim programı her yaş grubu için ayrı ayrı hazırlanır. Eğitim programı çocuğu tanıma işlemlerinden elde edilen veriler dikkate alınarak 2 kategoride planlanır.
a. Genel Program: Bütün grup için uygulanır.
b. Bireyselleştirilmiş Program: Öğrencilerin tanıma işlemlerinden elde edilen veriler dikkate alınarak kişisel özelliklerine uygun etkinlik, oyun ve ev ödevlerini kapsar. Bu programlar çocuk gelişim uzmanı ve öğretmenlerin ortak katılımıyla hazırlanır. Bireyselleştirilmiş programlar öğrencilerin zayıf oldukları alanlarda yeterli düzeye getirilmesini ve yetenekli olduğu alanlarda ise potansiyellerini daha iyi ortaya koymalarını amaçlamaktadır.
c. Branş Dersleri: Her sınıfa genel program ve bireyselleştirilmiş programın yanı sıra aşağıdaki branş dersleri de branş öğretmenleri tarafından sunulmaktadır:
Karakter Eğitimi
İngilizce
Drama
Akıl Oyunları Akademisi
Ebru / Seramik (talebe göre)
Satranç (talebe göre)
Müzik (talebe göre)
3. DEĞERLENDİRME
Değerlendirme öğrenciye uygulanan programın verimliliğini ölçmeyi hedeflemektedir. Amaç öğrencinin okula girişiyle çıkışı arasında hangi eğitimsel/davranışsal yeterliliklerini kazandığını görmektir. Değerlendirme sürecine öğretmen, psikolojik danışman ve aile katılır. Değerlendirme için kullanılan yöntem ve teknikler aşağıda belirtilmiştir:
a. Davranış Değerlendirme Formları: Aylık olarak belirlenen hedef davranışlara öğrencilerin ne düzeyde ulaştığını gösterir. Öğrencinin ulaştığı düzey grafikler halinde de gösterilir. Bu grafiklerde grubun ortalaması ile öğrencinin düzeyi birlikte verilir. Bu formlar her ay aileye gönderilir. Davranış değerlendirme formaları yorum içermez.
b. Gelişim Raporları: Dönemde iki kez gönderilir. Çocuğun eğitimsel gelişimiyle ilgili ayrıntılı öğretmen yorumlarını içerir.
c. Portfolyo Değerlendirmesi: Çocuğun okul içinde yaptığı etkinlik ve faaliyetlerin (resim, boyama, kesme-yapıştırma vb.) kronolojik sıra içinde değerlendirmesini içerir. Birinci dönem sonu ve ikinci dönem sonu yapılır.
d. Psikolojik test ve ölçekler: Çocuk gelişimi uzmanı tarafından uygulanan son test sonuçları değerlendirme amaçlı olarak kullanılır.
4. GELİŞTİRME VE ÇÖZÜM
Geliştirme ve çözüm okul öncesi eğitim kurumlarının sahip olması gereken dinamik ve esnek nitelikleri ifade eder. Çocukların okul içinde bulunduğu dönemde oluşması muhtemel olumlu ve olumsuz gelişmelere karşı çocuğu geliştirme ya da var olan sorunu çözümleme etkinliklerini içine alır. Geliştirme ve çözüm sınıf içi uygulanan teknikler ve eve verilen etkinlik önerileri şeklinde gerçekleştirilmektedir.
a. Sınıf İçi Teknikler: Çocuğun özel durumuna ilişkin oyun terapisi, drama ve vb. etkinliklerin uygulanması.
b. Ev İçi Etkinlikler: İpekböceği Anaokulu’nda evde anne ve babalar tarafından uygulanması için yapılandırılmış etkinlikler mevcuttur. Bu etkinlik önerileri ailelere verilmektedir.
5. BİLGİLENDİRME
Bilgilendirme ailenin çocuğun gelişimiyle ilgili bilgilendirilmesini ifade eder. İpekböceği Anaokulu’nda bilgilendirme kanalları yazılı ve karşılıklı etkileşime dayalı olmak üzere farklı kanallardan yapılmaktadır. Bilgilendirme kanalları aşağıda belirtilmiştir.
a. Aileye gönderilen aylık belgeler: Bu belgeler (Davranış değerlendirme formları, Aylık oyun ve etkinlik planları, yemek listeleri gibi)her ay düzenli olarak aileye gönderilmektedir.
b. Aylık Eğitim Bültenleri: Her ay çocuk gelişim uzmanı tarafından hazırlanan eğitim bültenleri aileye gönderilmektedir. Bu bültenler eğitimsel konularda ailelerin bilgilendirilmesi ve okul içinden haberler vermeyi amaçlamaktadır.
c. Veli Toplantıları: Yılda 3 kez veli toplantısı yapılmakta ve ailelere eğitim süreciyle ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.
d. Bireysel Veli Görüşmeleri: Her dönem en az iki kez planlanan bireysel veli görüşmelerinde aile çocuk hakkında sınıf ve branş öğretmenlerinden yüz yüze değerlendirmeler ve yönlendirmeler alır.
e. Gözlem – Takip Kitapçığı: Sınıf öğretmenleri tarafından her gün her öğrenci için özenle doldurulan takip kitapçığı velinin günlük olarak çocuğunun okul durumunu takip etmesine imkan verir.
f. Bilgi notları ve Telefon: Ailelere hafta içinde özel durumlara ilişkin küçük bilgi notları gönderilmektedir. Ayrıca yine öğretmenlerimiz ve bilgi-işlem birimimiz periyodik telefon görüşmeleriyle bilgilendirme yapmaktadır.
g. İnternet Hizmetleri: Okulumuzun web sitesinde ve facebook sayfasında her sınıfımıza ilişkin bilgi bulunmaktadır. Yapılan etkinlik ve faaliyetlerin resimlerine, çocuk eğitimi, çocuk sağlığı ve gelişimi ile ilgili bilgilere internet sitemizden ve facebook sayfamızdan ulaşmak mümkündür.
6. ARŞİVLEME
Arşivleme çocuğun okula başladığı tarihten okuldan mezun olduğu güne kadar okul içindeki bütün yazılı ve görsel kayıtlarının tutulmasını ve bu kayıtların saklanmasını, gerekli kurum ve kişilere ulaştırılmasını ifade eder. Arşivleme çocuğa kişisel dosya açılarak yapılmaktadır.
a. Kişisel Dosya: Bu dosyada çocukla ilgili bütün bilgi ve belgeler yer almaktadır. Çocuğun sağlığıyla ilgili belgeler, uygulanan test, teknik ve ölçek sonuçları, değerlendirme raporları, gelişim raporları, aile ile ilgili belgeler, çocuğun görsel kayıtları, kaza tutanakları, mola tutanakları, vaka kayıtları, oyun gözlem formları vb. bütün bilgiler bu dosyada arşivlenmektedir. Bu dosya içindeki bazı bilgi ve belgeler bir üst kuruma da iletilmekte, bu dosyanın bir örneği de aileye verilmektedir. Aile ya da çocuk uzun yıllar sonra da istediği takdirde kişisel dosyasını kurumumuzdan alabilmektedir. Kişisel dosyadaki bilgiler ailenin izni ve bilgisi dışında hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ile paylaşılamaz.

YAZ OKULU
Okulumuz Eylül-Haziran ayları arasında 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti sunarken, Temmuz ve Ağustos aylarında 3-10 yaş arasına yaz okulu imkânı da sağlamaktadır. Yaz okullarında tatil tadında eğitimi deneyimleyen öğrencilerimiz aşağıdaki branş derslerinden faydalanabilmektedirler:
• Yüzme
• Binicilik
• Buz Pateni
• Karakter Eğitimi
• Drama
• İngilizce
• Akıl Oyunları
• Ebru
• Seramik
• Resim Teknikleri
• Jimnastik/Yoga
• Müzik/Ritim/Orff
• Etüd/Okuma Saati